Polityka prywatności danych osobowych oraz ciasteczek (cookies)

1. Informacje Ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem: www.rekomendowany-fotograf.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: United Artists Rafał Wojtkowiak ; ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 4/6 ; 85-796 Bydgoszcz ; NIP: 953-177-50-69
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@rekomendowany-fotograf.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Użytkownik to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Serwisu Operatora.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • obsługa zapytań przez formularz

  • prezentacja oferty lub informacji

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, w tym dane osobowe przez Użytkowników serwisu, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Rodzaj, zakres i cel zbierania danych.

 1. Operator Serwisu przetwarza niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług dostępnych w serwisie oraz w celach księgowych, w tym:
  • w celu złożenia zapytania,

  • w celu zapoznania się z ofertą usługowo-handlową Operatora,

  • w celu zapisania się do Newslettera (po wyrażeniu odrębnej zgody),

  • w celu zamówienia usługi,

  • w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

  • w celu wystawienia faktury.

 1. Operator Serwisu zbiera, przetwarza i przechowuje następujące kategorie danych użytkownika:

        w przypadku osób fizycznych:

  • imię i nazwisko

  • adres zamieszkania

  • e-mail

  • telefon

  • inne dobrowolnie przekazane nam dane, w tym dane osobowe

   w przypadku firm:

  • nazwa firmy

  • adres firmy

  • dane rejestrowe firmy (NIP, REGON)

  • strona www firmy

  • osoba do kontaktu w firmie (imię i nazwisko)

  • e-mail

  • telefon

  • informacje odnośnie lokalu firmy (powierzchnia, ilość poziomów, plan firmy itp.)

  • inne dobrowolnie przekazane nam dane, w tym dane osobowe

 1. Operator Serwisu informuje, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do pełnej realizacji usług operatora.

 2. Dane podane przez Użytkownika w formularzach dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania zapytania ofertowego, kontaktu handlowego, zamówienia usługi itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

3. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Operator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Operatorze. Dotyczyć to może takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Serwisu i celu zrealizowania zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem umowy.

  • kurierzy

  • operatorzy pocztowi

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane (archiwizowane) są przez Operatora:

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Operatora (Administratora Danych Osobowych):

  • dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie,

  • sprostowania danych

  • usunięcia danych

  • ograniczenia przetwarzania danych

  • przenoszenia danych

  • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 1. Przysługuje Ci także prawo do złożenia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 3.3 i pkt 3.4 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres podany w pkt 1.3.

 3. Na działania Operatora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Operatora marketingu bezpośredniego.

 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. Wyjątek może stanowić sytuacja w której Operator zobowiązany jest odpowiedzieć na korespondencję (elektroniczną/standardową) pochodzącą od Użytkownika poza terenu Unii Europejskiej.

4. Informacja o plikach ciasteczek (cookies).

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki ciasteczka (tzw. „cookies”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cisteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  • realizacji celów określonych poniżej w części “Istotne techniki marketingowe”

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików ciasteczek: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu (strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki ciasteczek „Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

5. Istotne techniki marketingowe.

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cisteczek przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Operator może stosować i korzystać z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 4. Operator może stosować rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 5. Operator może stosować rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, lub wysłał wiadomość za pośrednictwem jakiegokolwiek formularza dostępnego na stronie, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji od Operatora.

 6. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Zarządzanie plikami ciasteczek.

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Ciasteczek niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

 2. W celu zarządzania ustawieniami ciasteczek, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

7. Postanowienia końcowe

 1. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Operator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.